21.1 Indien de Cliënt vragen of opmerkingen heeft omtrent de producten van Simple Stories Fotografies kan de Cliënt steeds contact opnemen op het volgend e-mailadres info@simplestoriesfotografie.com.

Art. 21 Vragen en opmarkingen

17.1 Simple Stories Fotografie is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

17.2 Voor meer informatie verwijst Simple Stories Fotografie naar haar Privacyverklaring, te raadplegen op de Website en, die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.

Art. 17 Gegevensbescherming

16.1. Jij als Cliënt vrijwaart Simple Stories Fotografie tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door Simple Stories Fotografie geleverde Diensten.

Art. 16 Vrijwaring

15.1. In overeenstemming met artikel 1694quater van het Oud Burgerlijk Wetboek beschikt de Cliënt die de hoedanigheid van Consument heeft over een wettelijke garantie van 2 jaar voor ieder gebrek aan overeenstemming dat bestond op het ogenblik van de levering van het product en dat zich voordoet binnen een termijn van 2 jaar te rekenen vanaf deze levering.
Deze garantie bestaat uit de, voor de Consument kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten.
Echter, indien de herstelling of de vervanging voor ons onmogelijk of buiten verhouding blijkt te zijn of een ernstige overlast voor de Consument zou teweegbrengen, kan door ons een gepaste prijsvermindering of een terugbetaling aan de Consument worden voorgesteld, mits teruggave van de defecte producten door de Consument.
De Consument is ertoe gehouden ons op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, in kennis te stellen van dit gebrek, op straffe van verlies van zijn klachtrecht.
Enkel de bestelbon geldt voor de Consument als garantiecertificaat ten aanzien van ons. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op de bestelbon werd vermeld. 
Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van ons.
In geval van schade, diefstal of verlies van een product dat ter herstelling werd ingeleverd, is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de verkoopprijs van het product.

Art. 15 Garantie

11.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmachtsituatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. 

11.2 De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

11.3 De Cliënt blijft evenwel gehouden tot vergoeding van de door Simple Stories Fotografie reeds gemaakte kosten.

11.4 Indien Simple Stories Fotografie zich op de overmacht beroept en aan haar verbintenissen uit de Overeenkomst geen verder uitvoering kan worden gegeven, dan is ze gehouden tot de terugbetaling van de Prijs.

Art. 11 Overmacht

10.1 Simple Stories Fotografie behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Cliënt passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Cliënt niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen.
n het zijn dat de Klant een indexering van ongeveer 3% zal moeten ondergaan. Bij annulatie door pandemie worden alle reeds gemaakte kosten (intern en extern) 100% doorgerekend.

Art. 10 Opschorting van de overeenkomst

9.1 Indien de Cliënt – zonder voorafgaande verwittiging – meer dan 10 minuten te laat komt op een afspraak, wordt de duur van de afspraak niet verlengd en zal de volledige prijs van de Dienst verschuldigd blijven.

9.2 Indien de Consument de afspraak voor de uitvoering van de Dienst (met uitzondering van de new born shoot) wenst te verplaatsen, is dit mogelijk tot 1 maand voor de uitvoering van de Dienst, in samenspraak met Simple Fotografies Stories, dan behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om een administratieve kost van 75 EUR aan de Cliënt aan te rekenen. De Dienst dient alsnog te worden geleverd binnen de 2 maanden na de initiële datum, zo niet komt dit te vervallen. Een new born shoot kan door de Cliënt tot 5 kalenderdagen voor de shoot worden verplaatst naar een ander moment dat Simple Stories Fotografies beschikbaar is. De new born shoot dient in ieder geval binnen 2 maanden na de initiële geplande datum te kunnen doorgaan, de Dienstverlener behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van 75 EUR aan de Cliënt aan te rekenen (tenzij de dienst niet kan doorgaan omwille van de new born die later geboren wordt, de klant is gehouden om Simple Stories Fotografie hier tijdig van te verwittigen d.i. min. 5 dagen voor de shoot).

9.3 Bij annulering van de Overeenkomst door de Consument, worden door de Dienstverlener volgende annuleringskosten aangerekend:
- Annulering tot 3 maanden voor de datum van de Dienst: 50% van de prijs zoals opgenomen in de Offerte, vermeerderd met alle door de Dienstverlener aangegane kosten
- Annulering tussen de 3 maanden en de datum van de Dienst: 75% van de prijs zoals opgenomen in de Offerte

Art. 9 Annulering, laattijdige aanvang van de dienst

8.1. In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de Consument die Dienst op afstand bij de Simple Stories Fotografie bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van de levering van de producten of melding dat deze beschikbaar zijn op het overeengekomen afhaalpunt, om Simple Stories Fotografie ervan in kennis te stellen dat hij/zij van de aankoop wenst af te zien, zonder enige schadevergoeding en zonder motief te moeten opgeven.

8.2 Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de eerstkomende werkdag.

8.3 De Consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via het invullen van de verklaring in de bijlage of per e-mail waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.


8.4 Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Simple Stories Fotografie het recht voor om de Cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

8.5 Enkel de rechtstreekse kosten voor het terugzenden van de goederen zijn exclusief ten laste van de consument.

8.6 Wij zullen het door de Cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf het terugsturen van de producten.

8.7 Indien de Consument een Dienst aankoopt waarbij de Dienst zal dient te worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 1° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en zij verklaart uitdrukkelijk te erkennen dat zij dan haar herroepingsrecht verliest. 

8.8 Indien de Consument een Online Dienst aankoopt waarbij zij onmiddellijk toegang krijgt tot de aangekochte Dienst of waarbij de Dienst zal worden geleverd binnen de termijn van het herroepingsrecht, doet zij, in overeenstemming met artikel VI. 53, 13° WER, uitdrukkelijk afstand van dit herroepingsrecht omdat zij enerzijds wenst dat de uitvoering plaatsvindt voor het einde van het herroepingsrecht en de Dienst volledig werd geleverd. 

8.9 De Consument erkent dat hij/zij niet beschikt over het herroepingsrecht, en doet er uitdrukkelijk afstand van, in de situaties opgesomd in artikel VI.53 WER (bv: bij de levering van op maat gemaakte of personaliseerde goederen).

Art. 8 Herroepingsrecht

7.1 De overeenkomst tussen Simple Stories Fotografie en de Cliënt is van bepaalde duur behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Een overeenkomst van bepaalde duur kan door de Cliënt niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een verbrekingsvergoeding die gelijk is aan het nog te rekenen bedrag (met uitzondering van wat werd bepaald in artikel 8).

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. 

7.3 Indien Simple Stories Fotografie haar verplichtingen niet nakomt, dan heeft de Cliënt het recht op terugbetaling van de reeds betaalde vergoeding vanwege Simple Stories Fotografie.

Art. 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Diensten zullen worden geleverd op datum zoals overeengekomen tussen Partijen bij aankoop van de Dienst. Foto’s en beeldmateriaal zullen worden opgeleverd via een galerij op PicTime. Simple Fotografies Stories is niet de eindleverancier van bijkomende bestelde producten via PicTime.

6.2 Binnen 72u na aankoop van een Online Dienst zal de Cliënt via het opgegeven e-mailadres toegang krijgen tot de aangekochte Online Dienst. Tenzij het een pre-order betreft, dan zal de Online Dienst worden geleverd op datum zoals gecommuniceerd door de Dienstverlener.

Art. 6 Levering

5.1 Simple Stories Fotografie zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.  

5.2 Op het ogenblik dat de Cliënt een Dienst aankoopt dient hij/zij de volledige prijs te betalen. Na aankoop ontvangt de Cliënt een betalingsbevestiging met alle details van de aangekochte Dienst.

5.3 Simple Stories Fotografie kan tevens een voorschot aan de Cliënt vragen voor de bijkomende kosten die noodzakelijk blijken voor een correcte uitvoering van de Diensten, waaronder maar niet beperkt tot: vervoerskosten, overnachtingen, catering, ed.

5.4 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. De Cliënt kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij Simple Stories Fotografie met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 95 EUR (incl. BTW) inzake een new born shoot en aan 85 EUR (incl. BTW) voor alle overige Diensten. 

5.5 Simple Stories Fotografie kan niet aan haar Offerte worden gehouden indien de Cliënt redelijkerwijze kon begrijpen dat de Offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat, zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

5.6 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur of betaalbevestiging. 

5.7 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van de wettelijke interestvoet vermeerderd met 5%, zonder dat die interest lager kan zijn dan 10% per jaar, en dit voor elke reeds begonnen maand. Daarnaast is Simple Stories Fotografie bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Cliënt op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan. Vanaf de eerste aangetekende ingebrekestelling is Simple Stories Fotografie gerechtigd om een forfaitair schadebeding aan Cliënt toe te passen. Deze is gelijk aan 10% van de onbetaalde factuur (of facturen) en beloopt tenminste 50 EUR per factuur, niettegenstaande het recht van Simple Stories Fotografie om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Cliënt.


Art. 5 Prijs- en betalingsvoorwaarden

4.1 Simple Stories Fotografie zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

Art. 4 Dienstverlening door derden

3.1 Van de Cliënt wordt verwacht dat hij/zij de informatiefiche tijdig en zorgvuldig invult. In het bijzonder zal de Cliënt aandacht besteden aan het doorgeven van eventuele allergieën van baby’s, peuters en kinderen. 

3.2 Wij mogen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, onze Diensten ten aanzien van jou geheel of gedeeltelijk schorsen of zelfs de Overeenkomst beëindigen als jij jouw betalingsverplichtingen, andere verplichtingen (zoals het aanleveren van de vereiste informatie) of jouw verplichtingen volgende uit de Algemene Voorwaarden niet nakomt.

Art. 3 Verbintenissen

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen Simple Stories Fotografie en de Cliënt wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

Art. 2 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Creative Stories BV, een besloten vennootschap (handelend onder de commerciële naam “Simple Stories Fotografie”), gevestigd te Ringlaan 34, 3560 Lummen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0787.200.530.

E-mailadres: info@simplestoriesfotografie.com

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
(2) Dienst(en): fotografie in de breedste zin, waaronder doch niet beperkt tot familie -en huwelijksfotografie en Online Diensten
(3) Dienstverlener: Elyze Coenegrachts in naam en voor rekening van Simple Stories Fotografie
(4) Cliënt: De ondernemer of Consument die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(5) Consument: De consument (in de zin van artikel Artikel I. 1, 2° van het Wetboek Economisch Recht) die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(6) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)
(7) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Cliënt na aanvaarding van de Offerte door de Cliënt of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst 
(8) Online Dienst: online cursus, online workshop, e-book, etc.
(9) Partijen: De Dienstverlener en de Cliënt samen
(10) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
(11) Website: www.simplestoriesfotografie.com

Art. 1 Algemeen en definities

Algemene
voorwaarden

Laatst gewijzigd op 8 mei 2023.

Fotografie

12.1 Simple Stories Fotografie verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Simple Stories Fotografie neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Cliënt te beschermen. De Cliënt zal zonder haar toestemming aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, werkwijze of de Offerte.

12.2 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.


Art. 12 Geheimhouding

14.1 Simple Stories Fotografie kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. 

14.2De Overeenkomst bevat voor Simple Stories Fotografie steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Simple Stories Fotografie zal uiteraard haar uiterste best doen om haar Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

14.3 Simple Stories Fotografie is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

14.4 Simple Stories Fotografie werkt alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit haar fout, met uitzondering van haar zware (of opzettelijke) fout. 

14.5 Simple Stories Fotografie kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien zij haar Diensten niet kan leveren omwille van overmacht. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal zij alsnog trachten haar Diensten te leveren vanaf dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Als blijkt dat het onmogelijk is voor Simple Stories Fotografie om haar Diensten te voltooien of verder te zetten, zal de Overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

14.6 Simple Stories Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt. 

14.7 Simple Stories Fotografie heeft een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor zij aansprakelijk kan worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte. 

14.8 Simple Stories Fotografie is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.


Art. 13 Intellectuele eigendom

A. Online Diensten

13.1 Door een Online Dienst aan te kopen aanvaardt de Cliënt dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de consultatie, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Simple Stories Fotografie en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Cliënt mag deze Intellectuele Eigendom dus niet verspreiden of zelf commercialiseren en dus verkopen. De Intellectuele Eigendom mag door de Cliënt enkel aangewend worden voor privédoeleinden of in eigen professionele praktijk (zonder dit te commercialiseren), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

B. Fotografie als Dienst

13.2 Concepten, ideeën en voorstellen die voor de Cliënt worden ontwikkeld, alsook ruwe opnamen, foto’s en enig ander beeldmateriaal, vallen onder het auteursrecht en blijven in het bezit van Simple Stories Fotografie. De Cliënt is niet bevoegd om deze aan derden kenbaar te maken noch over te dragen. 

13.3 Een productie, video’s of foto’s van Simple Stories Fotografie mogen niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder haar toestemming. De Cliënt dient toestemming te vragen indien deze beelden worden ingezonden voor een wedstrijd of publicatie. 

13.3 Ruw beeldmateriaal of onbewerkte foto’s worden niet gedeeld met de Cliënt (de bewerking gebeurt professioneel en is een deel van de identiteit van Simple Stories Fotografie).

13.4 De Cliënt bevestigt dat het doel van het fotomateriaal privégebruik is. De Cliënt erkent een gebruikslicentie te hebben ontvangen om de foto’s/beelden enkel te gebruiken in het kader van de privésfeer en persoonlijke sociale media. 

13.5 De Cliënt maakt zich sterk om bij het gebruiken van de foto’s/beelden duidelijk Simple Stories Fotografie te vermelden als fotograaf/videograaf. De Cliënt zal aansprakelijk worden gesteld bij oneigenlijk gebruik van de foto’s/beelden zowel door zichzelf als door derden. 

13.6 Simple Stories Fotografie houdt zich het recht voor het fotomateriaal te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. Wil de Cliënt een specifieke foto niet online terugzien, kan dit overlegd worden met Simple Stories Fotografie.

13.7 Beelden of foto’s die gemaakt worden van de fotoshoot of productie- of opnameproces zelf (“making of”- materiaal) dat op eigen initiatief wordt gemaakt tijdens het leveren van prestaties of een opdracht, kunnen gebruikt worden ter promotie van Simple Stories Fotografie met dien verstande dat dit steeds na de openbaarmaking van de door de Cliënt afgenomen bestelde producten of diensten gebeurt.

13.8 Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk van dit Artikel afwijken.Art. 14 Aansprakelijkheid

18.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Cliënt en Simple Stories Fotografie en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

18.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. 

Art. 18 Volledigheid en nietigheid

19.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden.

19.2 De Consument kan een klacht indienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid, via de volgende link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl. 

19.3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de Consument bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr. Het te melden emailadres bij het indienen van de klacht is de volgende: info@simplestoriesfotografie.com.

Art. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

20.1 Indien de Cliënt ontevreden is over de dienstverlening door Simple Stories Fotografie en/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 14 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Simple Stories Fotografie. Het gebruik van de beelden/producten volgende uit een aangekochte Dienst impliceren een stilzwijgende aanvaarding. 

Art. 20 Klachten

9.1 Creative Stories behoudt zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de Fotograaf passende waarborgen te eisen indien er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het wederzijdse vertrouwen schaden en/of de uitvoering van Overeenkomst bemoeilijken en/of onmogelijk maken of indien de Fotograaf niet voldoet aan zijn of haar betalingsverplichtingen. 

Art. 9 Opschorting van de overeenkomst

8.1 Creative Stories zal bij aanvang van de Dienst aangeven wanneer de sessies zullen plaatsvinden. Al dan niet live of online.  

8.2 De live dag zal doorgaan op het tijdstip en locatie zoals aangegeven door Creative Stories. Indien deze live dag, omwille van de weersomstandigheden, niet zal kunnen doorgaan zal Creative Stories voorzien in een back-updag. 

8.3 De Fotograaf kan via de facebookgroep vragen stellen aan Creative Stories. Creative Stories zal deze vragen binnen redelijke termijn beantwoorden. 

8.4 De toegang tot de online content is persoonlijk. Het account, accountgegevens en inloggegevens tot het cursusmateriaal als het cursusmateriaal zelf mogen niet gedeeld worden met derden. 


Art. 8 Werkwijze

7.1 De overeenkomst tussen Creative Stories en de Fotograaf is van bepaalde duur (i.e. specifieke Dienst) behoudens indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Deze Overeenkomst kan door de Fotograaf niet voortijdig beëindigd worden, dan met betaling van een forfaitaire verbrekingsvergoeding die gelijk is aan vastgestelde forfaitaire prijs in de Offerte en dus de Overeenkomst. 

7.2 Indien één van beide Partijen wezenlijk tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk en schriftelijk door de andere Partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere Partij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn. Indien de Fotograaf de Partij is die haar verplichtingen niet nakomt en Creative Stories om die reden de samenwerking stopzet, dan dient het totale saldo van de factuur van Creative Stories wel nog te worden betaald. 

Art. 7 Duur en beëindiging van de overeenkomst

6.1 Creative Stories zal de gevraagde Diensten uitvoeren tegen de forfaitaire prijs zoals aangegeven in de Offerte of zoals opgenomen in de Overeenkomst. Alle vermelde prijzen zijn steeds exclusief reiskosten, verblijfskosten, onkosten ter plaatste, tenzij anders aangegeven.  

6.2 Eventuele wijzigingen aan de gevraagde Diensten en/of bijkomende Diensten zullen bijkomend gefactureerd worden overeenkomstig de tarieven die van kracht zijn op het ogenblik dat de wijzigingen/bijkomende Diensten worden besteld/aangekocht. Jij kan de geldende tarieven te allen tijde opvragen bij ons met dien verstande dat indien er niks werd bepaald deze bijkomende Diensten/wijzigingen zullen worden uitgevoerd aan een uurtarief van 185 EUR (exclusief BTW).

6.3 Creative Stories verbindt zich ertoe de Fotograaf voorafgaandelijk in te lichten indien enige wijziging of aanvulling van de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen met zich meebrengt. 

6.4 Indien de Fotograaf niet akkoord gaat met een factuur, dient hij/zij schriftelijk bezwaar aan te tekenen binnen de 8 kalenderdagen te rekenen vanaf ontvangst van de factuur. Indien de Fotograaf vragen heeft omtrent een onderdeel van de factuur of de factuur betwist, schort dit de betaling van de factuur niet op. 

6.5 Op het ogenblik dat de Fotograaf zich inschrijft voor een (online)cursus (kortom een Dienst) dient hij/zij de volledige prijs te betalen, tenzij er voor een specifieke Dienst de mogelijkheid werd voorzien om gespreid te betalen. Na inschrijving ontvangt de Fotograaf een BTW conforme factuur. 

6.6 Ingeval van laattijdige betaling of wanbetaling zal de Fotograaf van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een interest verschuldigd zijn conform de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande bedrag, onverminderd het recht van Creative Stories om bijkomend de werkelijk geleden schade te vorderen en onverminderd de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De kosten voor het invorderen van een onbetaalde factuur zijn steeds ten laste van de Fotograaf. 
Daarnaast is Creative Stories bij niet- of niet tijdige betaling gerechtigd alle dienstverlening voor de Fotograaf op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade die hieruit zou kunnen ontstaan.

Art. 6 Prijs- en betalingsvoorwaarden

5.1 Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de tijdspanne zoals aangegeven op de Offerte of indien er niks werd bepaald, 7 kalenderdagen volgend op de datum van de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

5.2 Indien de Fotograaf beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

Art. 5 Geldigheid offertes

4.1 Creative Stories zal bij het vervullen van de Dienst beroep doen op de diensten van derden indien zij dat noodzakelijk of nuttig acht. 

Art. 4 Dienstverlening door derden

3.1 Creative Stories is door de aard van de dienstverlening gehouden tot een middelen- of inspanningsverbintenis en zal naar best vermogen volgens de heersende normen van zorgvuldigheid en goed vakmanschap haar opdrachten vervullen of diensten verlenen.

3.2 Wanneer jij zou handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden, jouw betalingsverplichtingen niet nakomt of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener, dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Art. 3 Verbintenissen

2.1 Elke overeenkomst, van welke aard ook, tussen en de Fotograaf wordt aan de hiernavolgende algemene voorwaarden onderworpen. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk voorafgaandelijk en schriftelijk werden overeengekomen. 

Art. 2 Aanvaarding van de algemene voorwaarden

Creative Stories BV, een besloten vennootschap (handelend onder de commerciële naam “Simple Stories Fotografie”, met zetel te Ringlaan 34, 3560 Lummen, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0787.200.530.

E-mailadres: info@simplestoriesfotografie.com

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
(1) Algemene Voorwaarden: Huidige algemene voorwaarden
(2) Dienst(en): cursus fotografie 
(3) Dienstverlener: Creative Stories
(4) Fotograaf: De ondernemer die een overeenkomst afsluit met de Dienstverlener en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt
(5) Offerte(s): Een aanbieding of een offerte uitgaande van de Dienstverlener (via website, sociale media of e-mail)
(6) Overeenkomst: De overeenkomst tot dienstverlening tussen Dienstverlener en Fotograaf na aanvaarding van de Offerte door de Fotograaf of de overeenkomst tot aankoop van een Dienst 
(7) Partijen: De Dienstverlener en de Fotograaf samen
(8) Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig
(9) Website: www.simplestoriesfotografie.com

Art. 1 Algemeen en definities

Coaching, cursussen en andere

18.1 Indien de Fotograaf ontevreden is over de dienstverlening door Creative Storiesen/of een klacht heeft over de behandeling en/of begeleiding moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 8 kalenderdagen schriftelijk gemeld worden aan Simple Stories Fotografie. Het uiten van een klacht de Fotograaf ontslaat hem op zichzelf niet van zijn/haar betalingsverplichting.

Art. 18 Klachten

17.1 Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit de overeenkomst die aan deze algemene voorwaarden is onderworpen. Enkel de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen betreffende de overeenkomst en de bijhorende algemene voorwaarden

Art. 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

13.1 Creative Stories kan enkel aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, fraude en opzettelijke fout. 

13.2 De Overeenkomst bevat voor ons steeds inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen. Wij zullen uiteraard onze uiterste best doen om onze Dienst correct te leveren en het beste resultaat na te streven, wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld indien het beoogde resultaat niet werd bereikt.

13.3 Wij zijn niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden. 

13.4 Wij werken alleen met de beste partners en dienstverleners, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met uitzondering van hun zware (of opzettelijke) fout. 

13.5 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door jou zijn verstrekt. 

13.6 Wij hebben een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten, het maximumbedrag waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld is beperkt tot het bedrag van de prijs van de aangekochte Dienst zoals opgenomen in de Offerte. 


Art. 13 Aansprakelijkheid

12.1 Door een Dienst aan te kopen aanvaardt de Fotograaf dan ook uitdrukkelijk dat alle inhoud van de cursus of workshop, gebruikte technieken, materiaal, schema’s, voorbeelden, modules, afbeeldingen en video’s (“Intellectuele Eigendom”) eigendom zijn van Creative Stories en deze beschermd zijn door de rechten van intellectuele eigendom. De Fotograaf ontvangt een gebruikslicentie om deze Intellectuele Eigendom aan te wenden in de eigen onderneming (om foto’s om beeldmateriaal te maken) en verbindt zich ertoe om dit niet aan te wenden om zelf een online cursus voor fotografen te maken. 

12.2 Deze intellectuele eigendomsrechten omvatten, doch zijn niet beperkt tot het octrooi-, auteurs-, merken-, tekeningen- of modellenrecht en/of andere (intellectuele eigendomsrechten, zoals al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

12.3 De Fotograaf is niet gerechtigd om audio en/of video-opnames van de (online)cursussen die eigendom zijn van de Dienstverlener te maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met de Dienstverlener anders werd overeengekomen.

12.6 Creative Stories mag tijdens de cursus beelden of foto’s nemen van de deelnemers en hun werk. Deze beelden of foto’s die gemaakt worden tijdens de cursus (“making of”- materiaal), kunnen gebruikt worden ter promotie van Creative Stories.

12.7 Partijen kunnen schriftelijk uitdrukkelijk van dit Artikel afwijken.Art. 12 Intellectuele eigendom

11.1 Wij verplichten ons tot geheimhouding van alle informatie en gegevens waarvan tijdens de uitvoering van de Dienst wordt kennisgenomen. Wij nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de belangen van de Fotograaf te beschermen. De Fotograaf zal zonder onze toestemming aan derden geen mededelingen doen over onze aanpak, werkwijze of de Offerte.

11.2 De Fotograaf erkent dat alle informatie die zij zou ontvangen of kennis van nemen (inclusief alle informatie in de Facebookgroep) een geheim karakter kent. 

11.3 De Partijen zijn gehouden deze informatie op geen enkele wijze aan derden bekend te maken tenzij mits voorafgaand uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord van de andere Partij of indien zij hiertoe wettelijk zijn verplicht.

Art. 11 Geheimhouding

10.1 In het geval dat een Partij getroffen werd door een overmacht situatie, zal de getroffen partij de andere partij zo snel mogelijk en uiterlijk 2 werkdagen na kennisname inlichten over de overmachtssituatie en het bewijs hiervoor leveren. 

10.2 De partij die zich beroept op overmacht kan niet contractueel of buitencontractueel aansprakelijk gesteld worden voor niet-nakoming van zijn verbintenissen voor de duur van de overmacht.

10.3 De Fotograaf blijft evenwel gehouden tot vergoeding van de door Creative Stories reeds gemaakte kosten.

Art. 10 Overmacht

14.1. Jij als Fotograaf vrijwaart ons tegen alle aanspraken van derden, die verband houden met de door ons geleverde Diensten.Art. 14 Vrijwaring

15.1 Creative Stories is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die zal gebeuren conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. 

15.2 Voor meer informatie verwijst Creative Stories naar haar Privacyverklaring, te raadplegen op de Website en, die integraal deel uitmaakt van onderhavige algemene voorwaarden.


Art. 15 Gegevensbeschermingsbeleid

16.1 Deze algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Fotograaf en Creative Stories en vervangen elke vroegere bestaande overeenkomst en elk vorig mondeling of schriftelijk akkoord tussen partijen omtrent hetzelfde voorwerp. 

16.2 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van de Algemene Voorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de Partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepaling te vervanging door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.


Art. 16 Volledigheid en nietigheid

19.1 Indien de Fotograaf vragen of opmerkingen heeft omtrent de dienstverlening van Simple Stories Fotografie, kan deze steeds contact opnemen met simplestories.fotografie@gmail.com

Art. 19 Vragen en opmerkingen

Volg me op

Instagram

@simplestories.fotografie